top of page
 1. Rechten en plichten van partijen

 • Verplichtingen van The Pen Tool Design

 1. Het Pen Tool Design zorgt voor de fotoshoot volgens het overeengekomen schema, de locatie zoals gespecificeerd.

 2. Voor alle buitenshoots neemt The Pen Tool Design alleen hun eigen uitrusting mee, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen door beide Partijen.

 3. De uiteindelijke foto's / afbeeldingen / video's zoals overeengekomen, worden pas aan de klant verstrekt nadat de laatste betaling heeft plaatsgevonden.

 4. Elk product, item dat door de klant aan The Pen Tool Design wordt verstrekt met het oog op de shoot, kan met volledige vertrouwelijkheid worden behandeld als eigendom van de klant en worden teruggestuurd naar de klant nadat de shoot is voltooid.

 • Verplichting van de klant

 1. De klant zal ervoor zorgen dat alle vereisten met betrekking tot de shoot, 7 dagen voordat The Pen Tool Design de opdracht start, schriftelijk aan The Pen Tool Design worden meegedeeld.

 2. De klant zal The Pen Tool Design voorzien van alle vereiste informatie, producten, model, locatie of andere overeengekomen zaken, die nodig zijn om The Pen Tool Design te laten voldoen aan zijn verplichting. Dergelijke informatie, producten, model, locatie of andere items zullen door de klant binnen een onderling overeengekomen tijd worden verstrekt. Elke vertraging door de klant bij het verstrekken van de informatie, het product, het model, de locatie of enige andere overeengekomen items of het vervullen van zijn verantwoordelijkheden, zal resulteren in een gelijkwaardige uitbreiding van het schema.

 3. Alle feedback of opmerkingen over de beoordeling worden door de klant binnen 5 werkdagen schriftelijk aan The Pen Tool Design meegedeeld, zodat The Pen Tool Design deze postproductie-wijzigingen kan opnemen en aan zijn verplichtingen kan voldoen.

 4. De klant zorgt ervoor dat betalingen aan The Pen Tool Design worden gedaan zoals overeengekomen in de Aankooporder / Factuur / Commercieel voorstel.

2. Eigendom

 1. De volledige auteursrechten van de foto's, afbeeldingen en video's blijven te allen tijde wereldwijd bij The Pen Tool Design.

 2. Het ontwerp van het pengereedschap behoudt alle rechten, titels en belangen in de foto's, inclusief maar niet beperkt tot alle intellectuele eigendomsrechten daarop.

 3. Alle postproductie wijzigingen of verbeteringen, wijzigingen, aanpassingen, verbeteringen aangebracht aan de foto's / video / afbeeldingen gedurende de looptijd, al dan niet naar aanleiding van feedback van de Klant en al dan niet op verzoek van de Klant, en al dan niet betaald door de klant, zal eigendom zijn van The Pen Tool Design. Niets in deze overeenkomst is bedoeld om eigendomsrechten of intellectuele eigendomsrechten of auteursrechten over te dragen aan de Klant of een derde partij.

3. Gebruik

 1. De gebruikslicentie treedt in werking vanaf de datum van betaling van de betreffende factuur (en). Er mag geen gebruik worden gemaakt van de foto's / afbeeldingen vóór volledige betaling van de betreffende factuur (en) zonder schriftelijke toestemming van het bedrijf. Elke toestemming die kan worden gegeven voor voorafgaand gebruik, wordt automatisch ingetrokken als de volledige betaling op de vervaldatum niet heeft plaatsgevonden of als de Klant onder curatele wordt gesteld of wordt geliquideerd.

 2. Waar het gebruik van de foto's / afbeeldingen aan beperkingen onderhevig is, zal toestemming om de Foto's voor andere doeleinden te gebruiken normaal gesproken worden verleend tegen betaling van een nader overeen te komen vergoeding, voorafgaand aan dergelijk gebruik.

4. Exclusiviteit

 1. De klant kan worden gemachtigd om de foto's en afbeeldingen te publiceren met uitsluiting van alle andere personen, inclusief The Pen Tool Design. The Pen Tool Design behoudt zich echter in alle gevallen het recht voor om de foto's op welke manier dan ook, op elk moment en in elk deel van de wereld te gebruiken voor reclamedoeleinden of om andere zaken te promoten.

5. Vertrouwelijkheid

 1. Het ontwerp van het pengereedschap zal vertrouwelijk blijven en niet aan derden bekendmaken of mag materiaal of informatie gebruiken die door de klant is verstrekt om aan hun verplichting te voldoen.

 2. De Klant zal de informatie vertrouwelijk behandelen en niet openbaar maken aan derden, zijn werknemers of dochterondernemingen, of mag materiaal of informatie gebruiken die door The Pen Tool Design wordt verstrekt, om aan zijn verplichting te voldoen.

6. Vrijwaring

 1. De Klant vrijwaart The Pen Tool Design hierbij voor alle kosten, verliezen, schade, aansprakelijkheden of kosten die op enigerlei wijze voortvloeien uit de reproductie zonder de juiste reproductierechten van enige afbeelding die door The Pen Tool Design aan de Klant wordt geleverd.

 2. De Klant dient zich ervan te vergewissen dat alle noodzakelijke rechten, modelvrijgaven, locatievrijgaven of toestemmingen die vereist kunnen zijn voor reproductie, worden verkregen en er wordt erkend dat The Pen Tool Design geen garantie of toezegging geeft dat dergelijke rechten, modelvrijgaven, locatievrijgaven of toestemmingen hebben of zullen worden verkregen met betrekking tot het gebruik van namen, mensen, handelsmerken, geregistreerde of auteursrechtelijk beschermde ontwerpen of kunstwerken afgebeeld in een afbeelding of foto. In het geval dat de afbeelding uitgegeven of gereproduceerd door of met het gezag van de Klant, dan zal de Klant het bedrijf vrijwaren voor verlies of schade, procedures of kosten voor zover dergelijke rechten, vrijgaven of toestemmingen niet zijn verkregen.

7. Overmacht

 1. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat geen van de partijen aansprakelijk zal zijn voor wanbetaling, vertraging of verval (behalve het niet voldoen van verschuldigde betalingen) als gevolg van overmacht, waaronder oorlog, terroristische aanslag, wetswijziging of overmacht, enz. Elk van deze partijen stelt de andere partij binnen 10 (tien) dagen na het optreden van overmacht in kennis. Als er sprake is van overmacht en resulteert in een vertraging of mislukking van de uitvoering, komen de partijen overeen om de uitvoering te hervatten zodra de overmacht ophoudt met een optie voor het benadeelde onderdeel om het schema te verlengen tot de duur van de overmacht. Niets in dit document legt beide partijen enige verplichting op om arbeidsproblemen op te lossen.

8. Betalingen

 1. Bij betaling per cheque / bankoverschrijving is de klant het volledige bedrag vooraf te betalen. De shoot begint pas als het geld op de bankrekening is bijgeschreven.

 2. In het geval van enige verschuldigde betaling of als betaling niet plaatsvindt in overeenstemming met het bovenstaande, kan het bedrijf het project ontbinden en een schadevergoeding verhalen, of, naar hun keuze, gebruik maken van hun recht op rente van 5% van het verschuldigde bedrag dat van toepassing is per dag vanaf de opleveringsdatum .

 3. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om lopende diensten, zoals, maar niet beperkt tot andere, distributie van afbeeldingen op te schorten zodra een factuur aan een klant te laat is, en behoudt zich ook het recht voor om de reden hiervan op de hoogte te stellen aan derden aan wie dit opschorting van de dienst kan al dan niet van invloed zijn op.

9. Extra kosten en inspanningen

 1. Waar extra kosten en / of inspanningen worden gedaan door The Pen Tool Design als gevolg van wijzigingen aan de oorspronkelijke vereisten door de klant of anderszins op hun verzoek, is de klant aansprakelijk voor dergelijke extra kosten , volgens het normale tarief van het bedrijf. , naast de verschuldigde betalingen of de overeengekomen geschatte kosten.

10. Afwijzing

 1. Tenzij vooraf een afkeurvergoeding is afgesproken, bestaat er geen recht om foto's na de shoot af te keuren op basis van stijl of compositie.

11. Looptijd en beëindiging

 1. De voorwaarden die op deze pagina worden vermeld, gaan in op de ingangsdatum van elk project en blijven van kracht totdat de service is voltooid en alle facturen volledig zijn betaald.

 2. Het Pen Tool-ontwerp zal een project dat is ondernomen na de aanvang of op de dag van de geplande shoot niet annuleren of beëindigen, tenzij dit te wijten is aan niet-betaling van de factuur of het nalaten van de kant van de klant om informatie, producten, modellen en andere overeengekomen item dat nodig is voor The Pen Tool Design om zijn verplichtingen na te komen.

12. Intellectueel eigendomsrecht

 1. Er worden hierbij geen rechten verleend aan de Klant en / of hun werknemer, dochterondernemingen of derden om toevoegingen, manipulaties, wijzigingen, wijzigingen, commentaren of uittreksels van, gedeelten van of kopiëren te maken of te laten maken in op welke manier dan ook, de foto's, afbeeldingen geleverd door The Pen Tool Design, zonder toestemming van The Pen Tool Design, schriftelijk verstrekt door hun naar behoren gemachtigde vertegenwoordiger.

13. Bevoegdheid

 1. Elk juridisch conflict of elke inbreuk zal worden geïnterpreteerd en gehandhaafd in overeenstemming met de wetten van India en alle procedures zullen plaatsvinden in Delhi.

14. Ethische en wettelijke naleving

 1. Beide partijen komen overeen geen enkele praktijk of activiteit uit te oefenen met betrekking tot de verleende diensten en hulp, hetgeen verboden is of in strijd is met enige toepasselijke wet in India.

15. Gedragscode

 1. Het Pen Tool Design veroordeelt elke daad van moreel wangedrag, zowel verbaal als fysiek. Elk gedrag dat verband houdt met misbruik, intimidatie of bedreiging van welke aard dan ook, kan het project herroepen of juridische stappen ondernemen. De Pen Tool Design categoriseert dergelijke klanten als "Giftige klanten" en boycot ze volledig.

Belangrijk: deze algemene voorwaarden kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of aangepast.

bottom of page